ADS


Breaking News

องค์การสวนสัตว์ จัดประกวดคลิป “Amazing Zoo 2017” หวังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนสัตว์ จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”
หวังสร้างกระแสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นตัว ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (2 ตุลาคม 2560) ณ ลานกิจกรรมประตูอู่ทอง สวนสัตว์ดุสิต รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ (นายสมบัติ อนันตรัมพร กรรมการองค์การสวนสัตว์ และประธานอนุกรรมการด้านบริหารจัดการสารสนเทศและพัฒนาธุรกิจดิจิตัล และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์) ร่วมแถลงข่าวโครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรักสัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทยผ่านรูปแบบคลิปวิดีโอ อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการเที่ยวชมสวนสัตว์ของไทย
รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่ากิจกรรมนี้ องค์การสวนสัตว์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยหวังให้เยาวชน และประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี ในการมาเที่ยวชมสวนสัตว์ ไทย และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีความผูกพัน รักสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยใช้พื้นที่ของสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภายใต้หัวข้อ “Amazing Zoo 2017”
ทางด้านนายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตัวโครงการประกวดคลิปวิดิโอครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดมิติโลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจในการเที่ยวสวนสัตว์ และสามารถถ่ายทอดผลงานผ่านโครงการในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1-3 นาที” ซึ่งปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์ที่อยู่ในความดูแล 7 แห่ง และ 1 โครงการเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถรองรับการสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค
สำหรับผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดครั้งนี้ องค์การสวนสัตว์ ได้แบ่งประเภทรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และเกียรติบัตรจาก องค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี
รางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัลๆละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากองค์การสวนสัตว์ และสิทธิพิเศษในการเข้าชมสวนสัตว์ ทั้ง 7 แห่ง พร้อมผู้ติดตามจำนวน 5 คน ฟรี 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถส่งผลงานได้คือ เด็ก และเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดชั้นปี สามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีมไม่เกิน 3 คน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.zoothailand.org หรือโทรสอบถามได้ที่ 087 346 3887 หรือ
02 282 7111 ต่อ 153 ในวันและเวลาราชการ
     ปัจจุบัน องค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ในกำกับดูแลทั้งหมด 7 สวนสัตว์ และ 1 โครงการคือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์