ADS


Breaking News

โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน)

     โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย มูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ จัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และโรงพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ และครอบครัว มีส่วนร่วมในสังคม ในกิจกรรมกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันระหว่างบุคคลทั่วไป และบุคคลที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพ และให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย
     มูลนิธิสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยกรมการแพทย์ได้อนุมัติให้สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำเงินที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในสาระที่เจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ เป็นจำนวนเงิน 967,533.18 บาท นำมาจัดตั้งมูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมตลอดจนงานด้านศึกษาวิจัยและพัฒนาของสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูฯ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้าน ตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้นพิการได้มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างกว้างขวางและครบวงจร เพื่อดำเนินงานหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งหวังให้สถาบันแห่งนี้มีศักยภาพในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและคนพิการ โดยมีหน้าที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แกผู้ป่วยและคนพิการ นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยผลิตองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและถ่ายทอดให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันคนพิการยังคงมีปัญหาสุขภาพเนื่องจากขาดการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ขาดภูมิต้านทาน จึงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ นอกจากนั้นคนพิการยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากสังคมยังขาดความตระหนักในเรื่องของการอยู่ร่วมกัน การทำกิจกรรมออกกำลังกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนพิการได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับบุคคลทั่วไปในสังคม อีกทั้งการออกกำลังกายยังสามารถพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และความคิด ดังนั้นการออกกำลังกายจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดำรงอยู่ได้ในสังคม
    โครงการ “Bangkok Inclusive Run” (ต่างกายใจ วิ่งไปด้วยกัน) จะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  เวลา 06.00 – 08.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://bkk-inclusive-run.com ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และสมัครแบบออฟไลน์ สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 085-3822255, 090-9928765 (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.) กลุ่มคนพิการ ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ หมายเลข 02-591-5455, 02-591-4242
     โอนเงินบัญชี มูลนิธิศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ธนาคารธนชาติ สาขาท่าน้ำนนท์ เลขบัญชี255-2-13143-0 ค่าสมัคร 390 บาท (ผู้มัครจะได้รับเสื้อวิ่ง เหรียญ และป้ายเบอร์เสื้อ (BIB)) โดยจะปิดรับมัครในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 
การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน 1. การแข่งขันเดินวิ่ง แบบ 3 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร และ 2. การแข่งขันวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร รางวัลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบ่งออกเป็น
รางวัลที่ 1 ชาย ประเภทวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร
รางวัลที่ 1 หญิง ประเภทวิ่งมาราธอน 10 กิโลเมตร   
รางวัลที่ 1 ชาย ประเภทเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร   
รางวัลที่ 1 หญิง ประเภทเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร