ADS


Breaking News

วันแรก ของโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม "มหัศจรรย์เส้นทางบุญไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ"

 นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นำคณะสื่อมวลชนและผู้ร่วมทิป ปั่นจักรยาน ริมฝั่งโขง ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน และ ผู้ร่วมทิป
อุโมงค์นาคราช เลนปั่นจักรยานริมฝั่งโขง

Credit รูปภาพจาก Kwan Phototech