ADS


Breaking News

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ จัดงานมอบทุนแก่นิสิต-นักศึกษา สาขาการตลาด พร้อมมอบโอกาสที่มากกว่าทุนการศึกษา

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่เรียนดีและมีศักยภาพที่จะเป็นนักการตลาดที่ดี จำนวน 28 ทุน รวมเป็นเงิน 840,000 บาท โดยเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องทุกปีจนจบการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม  วัฒนชัย ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯให้การต้อนรับ

     ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะได้รับโอกาสที่มากกว่าทุนทั่วไป  โดยมูลนิธิฯ จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จัก ปรึกษา และช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมีมูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังตระหนักดีว่าการศึกษาหาความรู้นอกสถาบันการศึกษาจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนได้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยตามความเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย