ADS


Breaking News

KIDS’ACADEMY THE SCHOOL OF IMAGINATION โรงเรียนของนักคิดและผู้นำในอนาคต

     Kids’Academy International School เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2003 (ปัจจุบันดําเนินการสอนมาแล้ว 14 ปี) ภายใต้แนวคิดที่ว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพจะสามารถเป็นได้มากกว่าสถานที่ ให้ความรู้  โดยใช้หลักสูตรมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ เน้นสร้างพื้นฐานในวัยเด็กให้กว้างไกลและสร้างสรรค์  เพื่อให้เด็กแสดงศักยภาพได้รอบด้านและเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้เด็กๆได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะความเป็นผู้นำด้วยการค้นหาตัวตนของตนเอง ทั้งนี้เราเชื่อมั่นว่านี่คือปัจจัยสําคัญที่สะท้อนความคิดและความมั่นใจตามแนวคิดของโรงเรียนที่ว่า “The Foundation for Leaders of Tomorrow” ที่เชื่อว่าความเป็นผู้นําไม่ว่าด้านใดก็ตาม จะซ่อนอยู่ในตัวเด็กแต่ละ คนเสมอ นอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่ส่วนใหญ่ ยังสามารถเข้าเรียนต่อโรงเรียนนานาชาติชั้นนําของประเทศได้อย่างสม่ําเสมอ ประกอบกับความเอาใจใส่และการพัฒนาเรื่องการ ดูแลเด็กๆ พร้อมพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากคุณ พ่อคุณแม่เสมอมา ปัจจุบันได้ทําการเปิดโรงเรียนแห่งที่ 2 ขึ้นภายใต้ชื่อ Kids' Academy Sensory ตั้งอยู่ ณ เอกมัย ซ.2 ในซอยเดียวกันกับโรงเรียนแห่งแรกคือ Kids' Academy Discovery และเพื่อต่อยอดจากพื้นฐานที่วางไว้จากโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง ในปีนี้โรงเรียนแห่งที่สามก็จะเปิด ตัวอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน ภายใต้ชื่อ Kids’ Academy Imagination ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ อนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษา ด้วยเพราะต้องการวางรากฐานก้าวที่สําคัญของเด็กในวัยประถม ศึกษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ ตลอด จนทักษะความเป็นผู้นํา จากเหตุผลนี้ทางโรงเรียนจึงไม่เน้นเพียงความรู้ในห้องเรียน แต่ยังให้เด็กๆ รักที่จะเรียนรู้ ค้นหาตัวตนของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกด้านจิตนาการนําไปสู่การต่อยอดสิ่ง ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เด็กแต่ละคนจะทําได้ นั่นเองคือ กระบวนการในการสร้างความเป็นผู้นําในอนาคตภายใต้คอนเซ็ปต์ “Buildingtheleadersand thinkers of tomorrow” 
    Kids’ Academy Imagination จึงถูกออกแบบให้เป็นสถานที่แห่งการสํารวจและจินตนาการ มากกว่าที่จะเป็นโรงเรียน ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะรู้สึกสนุกที่ได้มาโรงเรียนที่เปิดกว้างด้านความ คิดโดยปราศจากความจําเจเดิมๆ จุดเด่นเฉพาะตัวที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของการออกแบบ โรงเรียน ที่มีความล้ําหน้าด้านนวัตกรรมเเละดูไม่เหมือนโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเสริมการ เรียนรู้ที่พร้อมให้เด็ก ๆ สํารวจและคิดค้นอย่างรอบด้าน อาทิเช่น Science Center Art Center และ Performance Center ที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้และขยายจินตนาการให้เด็กๆ กล้าแสดงออก ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปะและด้านดนตรี นอกจากนี้ที่ตั้งของโรงเรียนยังอํานวย ความสะดวกสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในการ รับ-ส่ง จอดรถ ไปจนถึงหากิจกรรมทําในระหว่างที่รอรับ เด็กๆ อีกด้วย เพราะตั้งอยู่ด้านหลังห้างสรรพสินค้า Paradise Park 
    Kids’ Academy Imagination เป็นโรงเรียนนานาชาติที่สอนโดยใช้หลักสูตรการสอนตาม มาตรฐาน BritishNationalCurriculum โดยสอนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่กันไปดัง นั้นเด็กๆ จะเรียนรู้เพื่อใช้ทั้งสองภาษาในการสื่อสารได้อย่างมั่นใจในอนาคต อีกทั้งแสดงความคิด เห็นต่าง ๆ ได้โดยไม่มีข้อจํากัดในการใช้ภาษา และที่สําคัญไปกว่านั้นคือเด็ก ๆ จะกล้าที่จะคิดค้น ริเริ่ม และแสดงความคิดได้อย่างเต็มความสามารถ 
     ทั้งหมดนี้คือทางเลือกที่เด็กๆ จะได้สัมผัสกับสิ่งที่เป็นมากกว่าความรู้ในการเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละความต่างนั้นมัก ทําให้ผู้ใหญ่หลายๆ คนคาดไม่ถึง หากพวกเขาได้ดึงทักษะของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่เเละ เต็มศักยภาพ และนั่นคือก้าวแรกของการเริ่มต้นที่ดีที่สุดที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้โลกให้สนุกและ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ไปพร้อมกัน นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมาเรียนที่ Kids’ Academy International School อย่างมีความสุขแล้ว นี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนานักคิดที่มีความมั่นใจ เพื่อให้พวกเขาเติบโตไปเป็นผู้นําในเวทีโลก ที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม