ADS


Breaking News

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศ SPP Hybrid Firm ตามมติ กบง.

     นายวีระล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการลังงาน ในฐานะโฆษก กก. เปิดเผยว่ากก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับการรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคให้มีความชัดเจนขึ้น และเื่อให้การรับซื้อไฟฟ้าในโครงการ SPP Hybrid Firm ครบเป้าหมายการรับซื้อจำนวน 300 เมกะวัตต์ โดยหากจังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะ
สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับซื้อไฟฟ้าได้ไม่ครบตามเป้าหมาย ให้นำส่วนที่เหลือจากื้นที่ดังกล่าวไปิจารณาจัดหาเิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอขอผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) ภายในื้นที่ภาคใต้ก่อน และในกรณีที่ภูมิภาคใดรับซื้อไฟฟ้าได้ไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ก็ให้ิจารณารับซื้อไฟฟ้าเิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งเดียวกัน โดยจะิจารณาข้อเสนออัตราส่วนลดของ FiTF จากมากไปน้อยจนครบข้อเสนอของผู้ยื่นที่ผ่านการประเมินข้อเสนอด้านเทคนิค
        ในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอขายเกินกว่าศักยภาคงเหลือของระบบไฟฟ้าหรือเป้าหมายการรับซื้อรวม ผู้ยื่นข้อเสนอจะได้รับการจารณาคัดเลือก หากยินยอมปรับลดปริมาณลังไฟฟ้าที่เสนอขายลง ซึ่งจากการปรับปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารายภูมิภาคนี้ จะทำให้ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าในบางื้นที่อาจมากกว่าเป้าหมายการรับซื้อที่กำหนดตามข้อ 6 ในประกาศฉบับเดิมได้ แต่ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้ารวมต้องไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้ กก. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กในโครงการผลิตไฟฟ้าจากลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm (ฉบับที่ ..) .ศ. .... เื่อให้เป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารนโยบายลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
นอกจากนี้ กก. ยังได้แก้ไขกำหนดระยะเวลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ที่ได้รับคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ในประกาศฉบับเดิม เื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อ 38 ที่ให้ผู้ได้รับคัดเลือกต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใน 2 ปี นับถัดจากวันที่ กก. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก  
“อย่างไรก็ดี กก. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.erc.or.th ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2560 ภายในเวลา 17.00 น. กก. จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ เื่อที่ กก. จะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและการคัดเลือกให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสเื่อเสริมสร้างการแข่งขันต่อทุกฝ่าย” นายวีระ กล่าวย้ำ
                                                                                                       
เกี่ยวกับ กก.
     คณะกรรมการกำกับกิจการลังงาน องค์กรหลักในการกำกับดูแลกิจการลังงานของชาติด้านกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ เื่อส่งเสริมให้มีบริการอย่างมั่นคง และมีเสถียรภา ในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และึ่งากันอย่างยั่งยืน ระหว่างกิจการลังงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นตั้งใจัฒนารากฐานลังงานของประเทศ เื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการลังงาน (สำนักงาน กก.)
Call Center 1204 / www.erc.or.th
โทรศัท์ 0-2207-3599  โทรสาร 0-2207-3502 
Facebook Page: สำนักงาน กก.