ADS


Breaking News

จี-แล็ป วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ร่วมกับ ไออาร์ไอ และสถานทูตสหรัฐฯ จัดโครงการ “ผู้นำเยาวชนสตรี”

     จี-แล็ป (G-Lab) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (School of Global Studies) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน International Republican Institute หรือ ไออาร์ไอ (IRI) และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการ “ผู้นำเยาวชนสตรี” (Young Women Lead) โดยมีประเด็นอภิปรายเรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ การรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางเพศและการประกอบการเพื่อสังคม (Gender Equality and Social Entrepreneurship) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวสตรีสามารถรับรู้ถึงความเข้มแข็งของตนเอง และมุ่งไปสู่สิ่งที่ตนเองมุ่งหวังได้อย่างเต็มที่ ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 50 คน ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ