ADS


Breaking News

TAKUNI จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน

บริษัท ทาคูนิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI และกลุ่มบริษัทฯ  อบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ  ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้มีผลการเรียนดี จำนวน 7 ทุนการศึกษา บริษัท ทาคูนิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้