ADS


Breaking News

สวทช. จับมือ ซัมมิท ร่วมวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

     (27 ก.ค. 60) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และ บริษัท ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำกัด โดย นายกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร ลงนาม MOU “โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมแถลงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมชิ้นงานกลุ่มมีน้ำหนักเบา กระบวนการขึ้นรูปร้อน และระบบอัตโนมัติในการทดสอบเพื่อจำลองการสั่นสะเทือนชุดท่อไอเสีย เพื่อตอบสนองความต้องการตลาด และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
     ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า สวทช. ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบนโยบายของประเทศ ทั้งการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต การลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และรายได้การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้กับบริษัท ซัมมิท อาร์แอนดี เซ็นเตอร์ จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตชิ้นส่วน เพื่อร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอีกก้าวหนึ่งของ สวทช. ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ด้วยการร่วมพัฒนานวัตกรรมชิ้นงานกลุ่มที่มีน้ำหนักเบา กระบวนการขึ้นรูปร้อน และระบบอัตโนมัติในการทดสอบเพื่อจำลองการสั่นสะเทือนชุดท่อไอเสีย ซึ่ง สวทช. มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต เช่น การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อขึ้นรูปและการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทพลาสติก ยาง อะลูมิเนียม และโลหะต่างๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบและชิ้นส่วนในยานยนต์ไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ลิเทียม ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ มอเตอร์ สถานีประจุไฟฟ้า และการผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานและการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ของประเทศไทย ตลอดจนการวิจัยพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น เซลล์เชื้อเพลิง Supercapacitor การรีไซเคิลแบตเตอรี่ กระบวนการผลิตแบบดิจิทัล เป็นต้น ทำให้เกิดประโยชน์และผลสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก
     ดร.กฤษดา ประภากร รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กล่าวเสริมว่า บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างสูง โดยมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ สวทช. อย่างต่อเนื่องหลายโครงการตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน อาทิ การประยุกต์ใช้ Design Guideline และ Simulation Technique ในการออกแบบชุดลูกรีดสำหรับกระบวนการรีดขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ การปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างแม่พิมพ์เพื่อแก้ปัญหาการโก่งตัวของโครงสร้างแม่พิมพ์ และ Robot Retrofit ที่ได้รับทุนสนับสนุนและการจัดหาผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการข้างต้นช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและลดต้นทุนได้อย่างมาก และการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ระหว่าง สวทช. และบริษัท จะร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่วยสร้างองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของคนไทยให้เกิดขึ้นในประเทศต่อไป
     ด้าน นายกรกฤช จุฬางกูร ประธานบริหาร บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ดำเนินการด้วยความภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทของคนไทยที่มีศักยภาพ ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิต ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตระดับ First Tier ลักษณะการผลิตแบบ OEM ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปั้มขึ้นรูปโลหะ ส่งมอบให้กับผู้ประกอบรถยนต์ทุกยี่ห้อที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยความร่วมมืองานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ในครั้งนี้ บริษัทคาดหวังอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของ สวทช. โดยโครงการที่จะดำเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันจะเป็นสิ่งช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก้าวไกลได้ต่อไป ประกอบด้วย
    • โครงการพัฒนาชิ้นงานกลุ่มมีน้ำหนักเบา (Light Weight)  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ของ สวทช. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลหะและวัสดุศาสตร์ ทำให้บริษัทมีความก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถพัฒนาลดน้ำหนักชิ้นส่วนได้ 20%
• โครงการศึกษากระบวนการขึ้นรูปร้อน (Hot Stamping) ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้เหล็กกล้าผสมโบรอน ซึ่งเป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่าง บริษัท สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับโครงการนี้ จะศึกษาเพื่อพัฒนาลดน้ำหนักชิ้นส่วน โดยหากระบวนการผลิตใหม่ๆ
• โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติในการทดสอบ เพื่อจำลองการสั่นสะเทือนชุดท่อไอเสีย (Road Load Vibration) โดยบริษัทได้รับความร่วมมือจากโปรแกรม ITAP ของ สวทช. ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และสนับสนุนทุนวิจัยใน “โครงการพิเศษ ยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0” นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก สวทช. ที่จะช่วยประสานอาจารย์จากโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาศึกษาวิธีการทดสอบด้วย