ADS


Breaking News

พิธีลงนาม MOU ประชารัฐ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม( สส.) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมใจ  สร้างวินัยการจัดการขยะชุมชนริมคลอง  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง  มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
นายไมตรี   อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายวิจารย์   สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสากล ฐินะกุล
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ
รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
นายอวยชัย สุดประเสริฐ
เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง


    ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ "การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน" ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย  มีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก ๓RS ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอย ( Reduce ) การใช้น้ำ ( Reuse )การนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle )เพื่อเป็นการขยายผล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ  กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงมีการสนับสนุนการสร้างวินัยการจัดการขยะภายในชุมชนริมคลอง
       การบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประสานความสุขในการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย  ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองโดย นายอวยชัย สุดประเสริฐ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( องค์กรมหาชน ) นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและมีนายวิจารย์   สิมาฉายา   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไมตรี  อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน  ทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การปรับภูมิอื่นๆ  ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 1.1 สนับสนุนด้านวิชาการ   องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข
ยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ( Zero Waste ) ได้แก่  วิทยากรอบรมให้ความรู้  สื่อเอกสารเผยแพร่  การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
 1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิการว่าด้
วยความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ ( Zero  Waste )

2. เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง
 2.1ดำเนินการคัดแยกขยะภายในครั
วเรือน  เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
 2.2 ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอ
ยโดยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ ( Reduce ) การใช้ซ้ำ ( Reuse) และการกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle ) เพื่อชุมชนขยะปลอดภัย ( Zero Waste )
 2.3 รักษาความสะอาดบริเวณชุมชน  การจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภู
มิทัศน์

3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )
  3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่
อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย   กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปรับภูมิทัศน์
  3.2 สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบการจั
ดการขยะและสิ่งแวดล้อมริมคลอง
     การลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน และยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้  โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน