ADS


Breaking News

กลุ่มมิตรผล เปิดตัวโครงการ ‘ทำตามพ่อ’ มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้คนไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มมิตรผล เปิดตัวโครงการ  ‘ทำตามพ่อ  
มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้คนไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
     กลุ่มมิตรผล จุดประกายการสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่ชาวไทย ด้วยการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาสู่การริเริ่ม “โครงการทำตามพ่อ” พร้อมตั้งเป้าหมายสร้าง “ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข” 70 แห่ง ภายในปี 2017 ในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนขยายผลสู่ 700 และ 7,000 ครัวเรือนต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และถ่ายทอดแนวทางการดำรงชีวิตที่สามารถสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไร่ ชุมชน และบุคคลทั่วไป
     นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เราจึงได้น้อมนำเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการดูแลชาวไร่และชุมชน ร่วมกับแนวปรัชญาองค์กร ‘ร่วมอยู่…ร่วมเจริญ’ เกิดเป็นโครงการต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร ซึ่งทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข”
     “ในวันนี้ กลุ่มมิตรผลมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อการสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืนตามแนวทางของพ่อให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็ก ชุมชน และคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ผ่านแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อันจะนำมาซึ่งความสุขในหลากหลายมิติด้วยกัน จึงเกิดเป็น “โครงการทำตามพ่อ ปลูก เพ(ร)าะ สุข” ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่รายเล็กให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความสุขตามคำสอนของพ่อให้แก่ชุมชนตลอดจนบุคคลทั่วไป”

     โครงการทำตามพ่อ จะดำเนินการปลูกความสุขสู่ชาวไร่ ด้วยการให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะทำงานและปราชญ์เกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้จำนวน 8 ท่าน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย อำนาจเจริญ และตาก พร้อมทั้งคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรมและแนะนำแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างพื้นฐานในการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่ไร่อย่างยั่งยืน ก่อนจะคัดเลือกเกษตรกรผู้ที่มีความพร้อมในการจัดสรรพื้นที่และถ่ายทอดความรู้ 70 คน ในการจัดตั้ง “ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ” สุขจำนวน 70 แห่ง เพื่อขยายผลลัพธ์สู่ 700 ครัวเรือน
ในปีที่สอง และ 7,000 ครัวเรือนในปีที่สาม
     นอกจากการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรแล้ว กลุ่มมิตรผลยังมุ่งปลูกความสุขสู่คนเมืองจากการประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดในการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนของชาวไร่ มาสู่คู่มือเพาะความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ผ่านหนังสือ “ปลูก เพ(ร)าะ สุข” ที่จะเผยแพร่หลักการและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง หลักของเกษตรทฤษฎีใหม่ และการประยุกต์ใช้แนวคิดในชีวิตประจำวันของคนเมือง เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์แห่งความสุขทั้ง 5 ประการ อันประกอบไปด้วย สุขกาย สุขใจ สุขในสังคม สุขในคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คนในสังคมสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขจากการทำตามพ่อ

“โครงการทำตามพ่อ”…ปลูก เพ(ร)าะ สุข
จุดประกายสร้างสุขให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ความเป็นมาของโครงการ
สืบเนื่องจากพระราชปณิธานในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ปวงชนชาวไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีมาตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ ผ่านแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตของประชาชนในทุกระดับ โดยมุ่งหวังให้คนไทยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง มีภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง นำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก

จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก่อให้เกิดเป็นโครงการในพระราชดำริมากมายที่เป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิต โดยหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงต่อคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากของประเทศไทยก็คือ “เกษตรทฤษฎีใหม่”

กลุ่มมิตรผล เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมานานกว่า 60 ปี ด้วยแนวคิดของการ “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชน เริ่มต้นตั้งแต่การดำเนินงานใน “โครงการหมู่บ้านเพิ่มผลิต” ในปีพ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การทำไร่อ้อยที่มีประสิทธิภาพให้ชาวไร่ได้มีผลผลิตที่สูงขึ้นและช่วยลดต้นทุน จนนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เรากลับพบว่าความมั่นคงด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ใช่ความสุขและความเข็มแข็งที่ยั่งยืนของชุมชน กลุ่มมิตรผล จึงได้ยกระดับสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการภายใต้  “โครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ในปีพ.ศ. 2555 ที่ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และจิตใจ ซึ่งยังคงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็ก ชุมชน และคนไทยทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ อันจะนำมาซึ่งความสุขในหลากหลายมิติด้วยกัน จึงเกิดเป็น “โครงการทำตามพ่อ ปลูก เพ(ร)าะ สุข” ที่มีเป้าหมายในการต่อยอดความสุขผ่าน
“ศูนย์ปลูกเพ(ร)าะสุข” ที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางของการเพาะพันธุ์ความรู้ โดยในปีแรกมีเป้าหมายที่จัดตั้งศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข จำนวน 70 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลย อำนาจเจริญ และตาก และพัฒนาสู่ 700 และ 7,000 ครัวเรือนต้นแบบภายใน 3 ปี  

เป้าหมายของโครงการ
 • น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ
 • สร้างศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุขและเกษตรกรต้นแบบ:  ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์กลางความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนจำนวน 70 แห่งภายในปี 2560 และพัฒนาสู่ 700 และ 7,000 ครัวเรือนต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในระยะเวลา 3 ปี  
 • ปลูกความสุขให้ชาวไร่ ด้วยการนำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการดำรงชีวิตให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
 • สร้างแรงบันดาลใจให้คนเมือง: ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขรอบด้านและมีภูมิคุ้มกัน
  ผ่านการสื่อสารของโครงการฯ อาทิ หนังสือปลูกเพ(ร)าะสุข และหนังสั้นที่จะถ่ายทอดวิถีการสร้างสุข

แนวทางดำเนินงานของโครงการ
 • โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2560 โดยเริ่มจากการแบ่งพื้นที่ดำเนินงานใน 8 จังหวัด คือ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย อำนาจเจริญ และตาก โดยมีการดำเนินงาน 3 ระยะ ได้แก่

 • ระยะที่ 1 (พฤษภาคมถึงกรกฎาคม): ปลูกองค์ความรู้
ปลูกความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรจำนวนกว่า 300 คน โดยปราชญ์เกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่ชาวไร่จำนวน 8 ท่าน และมีทีมงานมิตรผลเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด

 • ระยะที่ 2 (กรกฎาคมถึงตุลาคม): เพาะกล้าความสุข เกษตรกรนำความรู้และทฤษฎีที่ได้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติบนพื้นที่ของตนเอง โดยมีปราชญ์เกษตรและทีมงานมิตรผลคอยให้คำปรึกษา

 • ระยะที่ 3 (พฤศจิกายนถึงธันวาคม): ส่งต่อความสุข ส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย ผ่านศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข และตลาดปลูก เพ(ร)าะ สุข ที่จะมีการนำผลผลิตจากพื้นที่ชุมชนมาจำหน่ายให้กับคนเมือง

การจัดอบรมเกษตรกรในโครงการ
 • โรงงานมิตรผล ภูหลวง จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 40 ราย
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.เลย
ปราชญ์ชุมชน อ.เฉลิมชัย อินทรชัยศรี
 • โรงงานมิตรผล อำนาจเจริญ จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 25 ราย   
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.อำนาจเจริญ
ปราชญ์ชุมชน คุณประยงค์ บุญทอง
 • โรงงานมิตรผล ภูเขียว จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 43 ราย        
  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.เลย
ปราชญ์ชุมชน อ.เฉลิมชัย อินทรชัยศรี  
 • โรงงานมิตรผล ภูเวียง จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 60 ราย
ณ วนพรรณการ์เด้นท์ เกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ขอนแก่น
ปราชญ์ชุมชน คุณปรีชา หงอกสิมมา      
 • โรงงานมิตรผล สิงห์บุรี จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 24 ราย    
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ปราชญ์ชุมชน คุณรังสรรค์ บุญมาแคน
 • โรงงานมิตรผล ด่านช้าง จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่  62 ราย    
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ปราชญ์ชุมชน คุณณธรา แย้มพิกุล
 • โรงงานมิตรผล กาฬสินธุ์ จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 33 ราย        
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กาฬสินธุ์
ปราชญ์ชุมชน คุณเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์
 • โรงงานแม่สอดพลังงานสะอาด จัดอบรมเกษตรกรชาวไร่ 10 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านศรีวิไล จังหวัดกำแพงเพชร
ปราชญ์ชุมชน คุณสมมาตร บุญฤทธิ์