ADS


Breaking News

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ประกาศรางวัล “DRIVE AWARD 2017” ครั้งแรกของสุดยอดรางวัลสะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

     กรุงเทพฯ - สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทยกับการ ประกาศรางวัล “DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่มีแนวคิดการบริหารงาน ที่โดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยังประโยชน์ ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรระดับประเทศ โดยมี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (จากซ้าย คนที่ 5) นายกสมาคมนิสิตเก่า เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (จากซ้าย คนที่ 6) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้
ลำดับการยินจากซ้ายไปขวา
1. คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์ - รางวัล DRIVE AWARD ปราชญ์ชาวบ้าน Excellence
2. คุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - รางวัล DRIVE AWARD Human Resource Excellence
3. คุณสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - รางวัล DRIVE AWARD Finance Excellence
4. คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) - รางวัล DRIVE AWARD Management Excellence
5. คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. คุณปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) - รางวัล DRIVE AWARD Strategy Excellence
8. คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - รางวัล DRIVE AWARD Marketing Excellence
9. คุณชูศิลป์ สารรัตนะ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน - รางวัล DRIVE