ADS


Breaking News

ฟูจิ ซีร็อกซ์ สร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ระบบดิจิทัล

เมื่อเร็ว ๆ นี้  มร.โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) (คนที่ 6 จากซ้าย) มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 37 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Graphic Communication Technology โดยโครงการนี้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 6 เนื่องด้วยทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์เห็นความสำคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์ในอนาคต โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการทำงานในธุรกิจการพิมพ์ระบบดิจิทัล ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติกับระบบ และเครื่องจักรจริงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความรู้ความชำนาญโดยตรง