ADS


Breaking News

“ห้องเรียนเคมีดาว” ขยายสู่ระดับประถมศึกษา เสริมความรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนไทย

     ระยอง – 30 มิถุนายน 2560 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ต่อยอดโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” โดยจัดการอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนสำหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นครั้งแรก มีครูเข้าร่วมอบรม 123 คน จาก 65 โรงเรียนในจังหวัดระยอง ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ โดยมีตัวแทนครูวิทยาศาสตร์ต้นแบบของโครงการฯ จากทั้งสามรุ่น มาร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการใช้การทดลองเคมีแบบย่อส่วนและการจัดการด้านความปลอดภัยของสารเคมีที่สอดคล้องกับบทเรียนในระดับประถมศึกษา ทำให้ครูที่เข้าร่วมได้เรียนรู้เทคนิคการทดลองรูปแบบใหม่ สามารถนำมาขยายผลกับเนื้อหาวิชาและกิจกรรมในห้องเรียน ทำให้วิชาเคมีมีความปลอดภัยน่าสนใจ และเข้าถึงง่ายขึ้น

1. พิธีเปิดการอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วน
  • นายณัฐพงศ์  จิรวัฒนาวรกุล  ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (ที่ 1 จากซ้าย)
  • นายสุพรรณ หารธุจิต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประธานเปิดงาน (ที่ 2 จากซ้าย)
  • ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนเคมีดาว (ที่ 3 จากซ้าย)
2. บรรยากาศการฝึกอมรมครูชั้นระดับประถมศึกษา

###เกี่ยวกับโครงการห้องเรียนเคมีดาว
     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดตั้งโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มีการใช้อุปกรณ์การทดลองเคมีแบบย่อส่วน (Small-Scale Chemistry Laboratory) อันเป็นวิธีการเรียนรู้การทดลองเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ด้วยเทคนิคที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก ใช้ปริมาณสารเคมีน้อย ใช้เวลาในการทดลองสั้นลง ลดภาระการขจัดของเสียจากการทดลอง อีกทั้งผู้เรียนทุกคนสามารถทำการทดลองได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ฟังบรรยายสรุปจากครูผู้สอนเท่านั้น เป็นการช่วยเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของครูและนักเรียน เทคนิคนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ มีการนำไปใช้กับโรงเรียนในต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ เยอรมนี ออสเตรีย เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน กัมพูชา เป็นต้น และถือเป็นครั้งแรกที่ภาคเอกชนได้นำเอาหลักสูตรนี้มาใช้ในระบบการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน  เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม