ADS


Breaking News

เปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


     ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์  ที่ปรึกษาโครงการ Thailand Social Enterprise ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการดำเนินงานโครงการ “เปิดรั้วโรงงาน...ประสานชุมชน” ในรูปแบบ SE ที่เหมาะกับภาคเอกชนไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30-12.00 น.