ADS


Breaking News

ความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการให้บริการ และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรรณี  นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ที่ 4 จากซ้าย) และพันเอก (พิเศษ) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง อภัสนี  บุญญาวรกุล ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ ดร.คริสติน่า บราวน์-แฟรนเซ็น รองประธานฝ่ายการแพทย์ บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ เอ/เอส (ที่ 2 จากซ้าย) ,นายเฟเดริกซ์  เคียร์ รองประธานอาวุโส บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ เอ/เอส (ที่ 5  จากซ้าย) และนายมิไฮ อีริเมสซู ผู้จัดการทั่วไป บริษัทโนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานให้ถึงเป้าหมาย และมี(Diabetes to Goal)  ณ  ห้องประชุม VICTOR 4 ชั้น 8 อาคารสาธรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันนอกจากการดูแลตัวเองด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การขยับร่างกายแล้ว การรักษาด้วยยาและความร่วมมือของผู้ป่วยบุคลากรทางแพทย์ก็เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบันมีการพัฒนายาอินซูลินชนิดใหม่ออกมาหลายรูปแบบ  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยที่แตกต่างต่างกัน อย่างเช่น ยาอินซูลินชนิดใหม่ที่ออกฤทธิ์ได้ นานกว่า 24 ชั่วโมง โดย จะคงอยู่ในกระแสเลือดจะค่อนข้างคงที่ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดถูกควบคุมได้คงที่ตลอดทั้งวัน  ดังนั้นโอกาสการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจะมีน้อยมาก อีกทั้งการที่ผู้ป่วยสามารถเลือกเวลาฉีดยาได้เองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาเดียวกันของทุกวัน ก็ช่วยให้เกิดความสะดวกในการบริหารยา และ ส่งผลให้มีการควบคุมน้ำตาลได้ตามเป้าหมาย  ซึ่งก็ส่งผลให้ป้องกันและชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ และเป็นผลดีต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยในอนาคตอีกด้วย