ADS


Breaking News

วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ เปิดประสบการณ์การศึกษากับหลักสูตร BTEC

กรุงเทพฯ ประเทศไทย : เมื่อเร็วๆนี้ วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC (Business Technology Education Council) ณ หอประชุม วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ โดยหลักสูตร BTEC คือหลักสูตรการศึกษานานาชาติ 3 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในกรุงเทพฯ 2 ปี และไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษอีก 1 ปี (2+1) ในครั้งนี้ถือเป็นการยกย่องนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร BTEC ระดับ  Higher National Diploma (HND) และพร้อมเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ นำเสนอระบบการศึกษาชั้นเลิศที่ดีที่สุด โดยยึดหลักการเรียนรู้จริงของผู้เรียน ทำให้เกิดทักษะที่จำเป็นและประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองในอนาคต รวมถึงการรับรองวิทยฐานะทั้งในด้านสาชาอาชีพและการศึกษาเชิงวิชาการระดับสากลด้วย
ในภาพ จากซ้ายไปขวา
มร. แอนดริว    แมคคาฟีย์        นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
นาง อลิสัน    เจน สแตนเวิร์ธ        ภรรยา มร.วอร์เร็น     สแตนเวิร์ธ
มร. นิติน     ดัตต้า             ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
ดร.วีระชัย     เตชะวิจิตร์         ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
มร.ไซมอน     ยัง             ผู้อำนวยการฝ่ายการรับรองคุณวุฒิ (BTEC & Pearson) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
มร. คริส    แททเชอร์        รองประธานกรรมการ สภาหอการค้า ไทย อังกฤษ BTCC (British Thai Chamber of   Commerce)
มร.วอร์เร็น     สแตนเวิร์ธ         ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์