ADS


Breaking News

บลูสโคป จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพัฒนาศักยภาพช่างติดตั้งหลังคาเหล็กที่ได้มาตรฐาน

     นายสมเกียรติ ปินตาธรรม (ที่ 3 จากขวา) ประธานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ นายธีรพล ขุนเมือง (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก โดยพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องกับช่างติดตั้งหลังคาเหล็ก เพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานช่างก่อสร้างในประเทศไทยให้มีทักษะความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐาน ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน