ADS


Breaking News

บี.กริม เพาเวอร์ เคาะราคา IPO สุดท้ายที่ 16.00 บาท ต่อหุ้น ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลกอย่างท่วมท้น โดยมีความต้องการซื้อหุ้นมากกว่า 6.5 เท่า

     บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เคาะราคาเสนอขายสุดท้ายสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกที่ 16.00 บาทต่อหุ้น หลังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักลงทุนสถาบันระดับโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ และศักยภาพในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าระดับภูมิภาค
     จากผลตอบรับดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้จัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งหมดจำนวน 65.1 ล้านหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ 716.9 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวม 11,470 ล้านบาท
     นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าราคาขายสุดท้ายดังกล่าว ถือเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อคำนึงถึงคุณภาพของนักลงทุนสถาบันที่แสดงความสนใจจองซื้อ ซึ่งทั้งหมดเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสภาวการณ์ตลาดหลักทรัพย์ และเสถียรภาพของราคาหุ้นภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     “บี.กริม เพาเวอร์ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ บริษัทฯ จะมุ่งหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้แล้วเสร็จตามกำหนดและเดินหน้าขยายธุรกิจโดยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ”
     สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ทำการจองซื้อเข้ามาที่ราคา 16.50 บาท ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้จองซื้อทุกคนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้คาดว่าหุ้นของบริษัทฯ จะเริ่มซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ชื่อย่อหลักทรัพย์ “BGRIM” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bgrimmpower.com

คำเตือน
     การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน