ADS


Breaking News

บ้านปูฯ แนะแนวอาชีพเยาวชนมิติใหม่ผ่านพี่ต้นแบบ ปลูกฝังพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ปูเส้นทางสู่อนาคตที่ใช่

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดกิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคตพร้อมกับเหล่าพี่ต้นแบบอาชีพ

อัตราการว่างงานของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับแนวโน้มการว่างงานของคนไทยในปี 2560 พบว่า หากพิจารณาถึงกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่จำนวนกว่า 5.5 แสนคนที่จบปริญญาตรีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และต้องเริ่มหางานทำ จำนวนคนไทยว่างงานโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากเดิมราว 1.2 แสนคน เป็น 1.41.5 แสนคน ปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การลงทุน ไปจนถึงประสบการณ์ไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนค้นหาความชอบของตนเองและวางแผนด้านอาชีพตั้งแต่วัยเด็ก จะช่วยให้พวกเขามีเวลาศึกษาหาความรู้อย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญที่สุดและสามารถเริ่มต้นที่ตัวเยาวชนเอง
นางอุดมลักษณ์ โอฬาร (แถวยืน ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนจัดจ้างครูชาวต่างชาติแก่โรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง รวมไปถึงโรงเรียนอีก 5 แห่งในภาคเหนือ


เพื่อเป็นการปลูกฝังรากฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้แก่เยาวชนเพื่อต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคคลคุณภาพในแก่ประเทศชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่ม โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Banpu Education for Sustainability หรือ BES) มาตั้งแต่ปี 2547 ได้จัด กิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต โดยร่วมกับกิจการเพื่อสังคม a-chieve (อาชีพ) จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพมิติใหม่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 6 แห่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากบ้านปูฯ ตามโครงการ BES ได้แก่ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านสระ จังหวัดพะเยา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา และโรงเรียนแม่ทะวิทยา จังหวัดลำปาง  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูน โดยได้เชิญพี่ต้นแบบอาชีพมาร่วมถ่ายทอดข้อมูล เพื่อให้เยาวชนได้ทำความรู้จักกับอาชีพต่างๆ รอบตัว และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองกำลังสนใจ ไม่ใช่เพียงติดอยู่ในกรอบของอาชีพยอดนิยม หรือการเรียนจบปริญญาที่สังคมรอบตัวปลูกฝังกันมา เพราะหัวใจสำคัญของกิจกรรมแนะแนวอาชีพ คือ การสร้างเส้นทางให้เยาวชนเดินไปได้อย่างถูกทิศทาง ประสบความสำเร็จ และมีความสุขที่ได้ประกอบอาชีพที่เหมาะกับตนเอง

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส - องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าด้วยประสบการณ์จากระยะเวลา 14 ปีของการดำเนินงาน และการสนับสนุนโรงเรียนใน 3 จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่บ้านปูฯ เคยดำเนินธุรกิจในอดีต เราได้เห็นถึงข้อจำกัดด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของเยาวชนในพื้นที่ว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่เยาวชนไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วตนมีความชอบหรือมีศักยภาพด้านไหน ควรเลือกเรียนต่อสายใด หรือจบแล้วควรทำงานอะไร การหาคำตอบและปลูกฝังให้พวกเขาสามารถติดกระดุมชีวิตเม็ดแรกได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้หลงเดินทางผิดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ด้วยความเชื่อที่ว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีการเรียนรู้แบบบูรณาการ พร้อมจุดประกายให้พวกเขาได้เข้าใจระหว่างสิ่งที่อยากเป็น กับสิ่งที่เหมาะจะเป็น ซึ่งถ้าหากปรับตรงนี้ได้ เยาวชนก็จะเจอจุดที่พอดี มีอาชีพที่มั่นคง และมีความสุขในการทำงาน ส่งผลต่อเนื่องไปถึงครอบครัวและสังคมที่เข้มแข็งต่อไป
กลุ่มพี่ต้นแบบอาชีพจากกรุงเทพ เชียงใหม่ และในพื้นที่อื่นๆ จากภาคเหนือ
ขณะถ่ายทอดประสบการณ์อาชีพของตนเองให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ


กิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต ได้รับความสนใจจากเยาวชนที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสรับฟังข้อมูล คำแนะนำด้านอาชีพ และพูดคุย ซักถามกับพี่ต้นแบบจากกรุงเทพ เชียงใหม่ และคนในท้องที่ ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มอาชีพสุขภาพ เช่น  ตัวแทนจากโรงพยาบาลท้องถิ่น กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ กลุ่มอาชีพวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เช่น วิศวกร โปรแกรมเมอร์ และช่างยนต์ กลุ่มอาชีพศิลปะ เช่น สถาปนิก นักออกแบบ และเชฟ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพภาษาและการสื่อสาร เช่น นักประชาสัมพันธ์และนักแปล ที่ร่วมกันถ่ายทอดและแนะนำประสบการณ์ชีวิตของตนเองผ่านมุมมองที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถมองเห็นภาพอาชีพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น พี่ต้นแบบกลุ่มสุขภาพจากทุกท้องที่จะย้ำเสมอว่า อาชีพในโรงพยาบาลไม่ได้จำกัดอยู่แค่แพทย์ หรือต้องเรียนเก่งมากอย่างที่น้องๆ เข้าใจกันเท่านั้น เพราะยังมีสาขาที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล เภสัชกร โภชนาการ เทคนิคการแพทย์ หรือกายภาพบำบัด

ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ตนเองจะได้เจอต่อไปในสนามจริง หลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนกว่าร้อยละ 91 มีข้อมูลอาชีพที่ตนสนใจมากยิ่งขึ้น และกว่าร้อยละ 75 ยังมีความกระตือรือร้นเพิ่มมากขึ้นที่จะออกไปค้นหาข้อมูลสายการเรียนและข้อมูลอาชีพด้วยตนเองอีกด้วย
น้องๆ เยาวชนขณะเข้าร่วมกิจกรรม Career Day: เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต

     นอกเหนือจากกิจกรรมพิเศษดังกล่าว บ้านปูฯ ยังให้การสนับสนุนโรงเรียนทั้ง 6 แห่งภายใต้โครงการ BES โดยในปีการศึกษา 2560 นี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนสนับสนุนรวมกว่า 2.4 ล้านบาท เพื่อจัดหาครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยความมุ่งหวังให้เยาวชนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการให้ทุนสนับสนุนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนเล็กๆ จากบ้านปูฯ ในฐานะสมาชิกหนึ่งในสังคมเพื่อช่วยขับเคลื่อนการศึกษาไทย และแก้ไขปัญหาภาวะตกงานของเด็กจบใหม่ได้ในระดับหนึ่ง ตัวเยาวชนเองต้องใฝ่หาความรู้ และค้นหาตัวเองให้ได้ การมีความรู้ในเชิงวิชาการ การรู้และเข้าใจในสภาวะรอบตัว และรู้จักตัวเองต่างหากที่จะช่วยนำพาพวกเขาก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วางอนาคตและกำหนดเป้าหมายในอาชีพที่ใช่ให้กับตัวเอง


“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
     บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ