ADS


Breaking News

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงานนิทรรศการและเสวนา “50 ปีอาเซียน” 22 - 23 สิงหาคม 2560 ณ เซ็นทรัลเวิลด์

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   ขอเชิญผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิเศษครบรอบ  “50 ปีอาเซียน” ในวันที่  22 - 23 สิงหาคม  2560  ณ  ลาน EDEN 1 และโรงภาพยนตร์ ชั้น 9  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและการเสวนา  โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจในตลาดอาเซียน มาให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ  พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย  อาทิ คลินิกให้คำปรึกษาจากกระทรวงพาณิชย์  มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังเสวนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่  www.TheEleader.com