ADS


Breaking News

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เริ่มดำเนินโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดเป็นบัตรเดบิตและส่งเสริมให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนชำระเงินด้วยบัตรเดบิตให้มากขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) และได้เริ่มแจกโชคให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ใช้ข้อมูลธุรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2560) ผ่านทางในเว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยมีผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 1,007 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 5.75 ล้านบาท
ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิต รางวัลที่ 1
ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลที่ 1

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานแจกรางวัลผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าภายใต้โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 1 สำหรับผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC โดยผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตและได้รับรางวัลรายแรก ได้แก่ นางสาวอรนุช มานมูเลาะ และร้านค้าที่โชคดี ได้แก่ บริษัท เต็มใจเซอร์วิส จำกัด โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ทั้งสองประเภทจะได้รับรางวัลเป็นเงินรายละ 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รางวัลที่ 2 แบ่งเป็น ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
หลังจากขับเคลื่อนโครงการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายได้แก่ กลุ่ม Consortium และกลุ่มกิจการการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มได้เริ่มเดินหน้าติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ก็ได้รับการตอบรับการติดตั้งเครื่องจากร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีการกระตุ้นให้ผู้ที่ถือบัตรเดบิตอยู่แล้ว มีการใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น จึงได้ริเริ่มโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ซึ่งผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องของโครงการมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน โดยจะประกาศรางวัลครั้งสุดท้ายในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (ใช้ข้อมูลธุรกรรมในเดือนเมษายน 2561) รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 84 ล้านบาท

จากการเปิดตัวโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต รวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารในวงกว้างผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทางของธนาคาร ได้ช่วยส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับโครงการแจกโชคและได้รับการตอบรับที่ดี ทำให้มีร้านค้าสนใจสอบถามข้อมูลและขอติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังพร้อมให้การสนับสนุนร้านค้าในการติดตั้งเครื่อง EDC ให้ทั่วถึงทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและรองรับความต้องการของร้านค้าและประชาชนที่ต้องการใช้บัตรเดบิต ซึ่งจะช่วยลดการใช้เงินสดและลดต้นทุนในระบบการเงินของประเทศ
สำหรับการจับรางวัลผู้โชคดีในโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการจับรางวัล ซึ่งเป็นการจับรางวัลโดยใช้ข้อมูลจากการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งธนาคารจะนำข้อมูลการใช้จ่ายนั้น มาจัดทำเป็นเลขรหัสรายการและส่งเลขรหัสเหล่านี้ไปยังระบบกลาง จากนั้นเมื่อถึงวันที่กำหนด คณะกรรมการจะทำการจับรางวัลผู้โชคดีจากเลขรหัสรายการโดยการสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นคณะกรรมการจับรางวัลจะดำเนินการส่งเลขรหัสรายการให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ผู้ได้รับรางวัล และมีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและถูกต้องของการจับรางวัลในทุก ๆ ครั้ง ก่อนประกาศรางวัลในทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินในประเทศไทย เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ไม่รวมธุรกรรม e-Commerce หรือการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM) โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำ สำหรับร้านค้าจะต้องเป็นร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี และรับบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งอุปกรณ์โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกจากภาครัฐ  การใช้จ่าย 1 ครั้ง หรือรับบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์
สำหรับแผนการดำเนินงานต่อจากนี้ จะมีการจัดโรดโชว์ ในทุกภูมิภาค โดยความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก มุ่งเน้นให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้บัตรเดบิต และการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ร้านค้า และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ต่อไป