ADS


Breaking News

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ จุฬาฯ ประกาศสุดยอดรางวัลสะท้อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “DRIVE AWARD 2017” ให้กับ 7 กลุ่มธุรกิจและองค์กรชั้นนำของประเทศ

(ซ้าย) รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ขวา) คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     กรุงเทพฯ - สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทยกับการประกาศรางวัล “DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ให้กับ 7 สุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล จาก 32 รายชื่อชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานอัน
โดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญและเป็นเครื่องการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรระดับประเทศ

     นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในการเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินด้านการศึกษาทางธุรกิจ หรือ The Pillar of the Kingdom in Business Education และเอกลักษณ์ของคณะฯ ในการมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจแห่งนวัตกรรม และเนื่องในวาระฉลอง 100 ปีแห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและครบรอบ 35 ปี หลักสูตรเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราจึงได้สร้างสรรค์รางวัล DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ขึ้น เพื่อมอบให้กับกลุ่มบุคคล ธุรกิจหรือองค์กรที่มีแนวคิดการบริหารงานที่โดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

     สำหรับความยิ่งใหญ่ของการประกาศรางวัล DRIVE AWARD ในปีแรกนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ท่าน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน ได้ร่วมกันสรรหาและคัดเลือก กลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่มีที่มีผลงานอันโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ได้เป็นอย่างดีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 รายชื่อ ก่อนที่จะมาเฟ้นหากลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล ที่เป็น “ที่สุด” ใน 7 สาขารางวัล ประกอบด้วย ด้านบริหาร (Management) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ด้านการเงิน (Finance) รวมถึง ปราชญ์ชาวบ้าน และ วิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ดังนี้
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Management ผู้ที่จะได้รับรางวัล Excellence หนึ่งเดียวนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เน้นความยั่งยืน มีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนทางการเงิน การตลาดที่โดดเด่น ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนวัฒนธรรมอีกทั้งยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรม การกำหนดแนวทางการดูแลผู้ถือหุ้นและดูแลคู่ค้า โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Management Excellence คือ บริษัท แอดวานซ์
    อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy พิจารณาจาก 2 แนวทางสำคัญ คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ต้องมีแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เด่นชัด ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรม การเน้นย้ำความยั่งยืน การสร้างและสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับกลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา ความต่อเนื่องในการออกสินค้าตัวใหม่ รวมถึงการมีการสื่อสารกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กรที่ชัดเจน และแนวทางด้านธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy Excellence คือ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing จะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมทางการตลาด ทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้า พิจารณาถึงการเติบโตของยอดขาย การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงแง่มุมในเชิงธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing Excellence คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource เน้นย้ำถึงความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน การให้สวัสดิการ ให้ทุน การสร้างสรรค์แนวทางสร้างความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource Excellence คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017  Finance พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัล DRIVE AWARD 2017 Finance Excellence
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน จะมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นกลุ่มที่สร้างแรงขับเคลื่อนต่อชุมชนและสังคมภายนอก พร้อมทั้งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดย วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน Excellence  
  • รางวัล DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การสร้างแรงขับเคลื่อน สู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ และผู้ที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน Excellence คือ คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์

     รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “7 กลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “DRIVE AWARD 2017” ในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่น สามารถเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งในด้านสังคมและธุรกิจ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ทิศทางใหม่ ของการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างแน่นอน”
     ติดตามรายละเอียดและรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ทั้ง 7 สาขาได้ที่ www.mbachulaalumni.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-218-5858