ADS


Breaking News

‘BGRIM’ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย สำหรับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอ

     บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสำหรับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอ ไม่เกิน 716.9 ล้านหุ้น (แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 651,800,000 หุ้น และหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 65,100,000 หุ้น) ซึ่งจะเปิดจองสำหรับนักลงทุนทั่วไประหว่างวันที่  3 – 6 กรกฎาคม 2560 โดยเตรียมเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 19 กรกฎาคม 2560  ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ได้ตามเป้า 5,000 เมกะวัตต์ ให้สอดคล้องกับความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นในอนาคต  โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย  บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บุคคลในภาพ:
 • นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 • นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 • นายสรวิศ ไกรฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • นายคมกฤต มีคำสัตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • นางสาววัลลี ศิริเมธานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • นายประเสริฐ  ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์
  กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • นายธีรสิทธิ์ โสภณศิริ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายลูกค้าสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คำเตือน
     การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน