ADS


Breaking News

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เออาร์ไอพี จัดมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017”


     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017” รางวัลมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจของไทยที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาธิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 18.30 - 21.00 น. ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้การมอบรางวัล “Thailand Top Company Awards 2017” ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกเหนือจากผลการดำเนินงานควบคู่ไปด้วย