ADS


Breaking News

พฤกษา เรียลเอสเตท รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment

     นายคมกริช นงค์สวัสดิ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน Corporate Marketing บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ "หุ้นยั่งยืน" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส