ADS


Breaking News

โครงการ “คนกล้า คืนถิ่น Digital Farmer: Reconnect Life to the Nature”

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  นิทรรศการ “คนกล้า คืนถิ่น” ปี ๓  Digital Farmer: Reconnect Life to the Nature” ภายใต้แนวคิด ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด โดยมี ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการคนกล้าคืนถิ่น พร้อมด้วยพลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๐  พร้อมทั้งการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้วยวิถีเกษตรแบบพอเพียง รวมทั้งนิทรรศการ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากคนกล้าฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งจากซ้ายไปขวา
  1. ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  2. ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3. พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  4. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
  5. พลเอก อุดมเดชื สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  6. ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานกรรมการดำเนินการโครงการ
  7. คุณ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  8. ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ