ADS


Breaking News

ไอวีแอล บริจาคผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก แบรนด์อีโครามา ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

     กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 9 กุมภาพันธ์ 2560 – คุณอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา ตัวแทนบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  จำกัด (มหาชน) บริจาคผ้าสีดำซึ่งผลิตจากเส้นด้ายรีไซเคิลจากขวดพลาสติกPET แบรนด์อีโครามา ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับการผลิตเสื้อยืดจำหน่ายในร้านค้าภัทรพัฒน์ 
รูปภาพ: คุณอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และ คุณภากมล รัตตเสรี (ลำดับที่ 4 จากซ้าย)


เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส
     บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย จากบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไอวีแอลสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจนกลายเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำ มีรายได้รวมในปี 2558 อยู่ที่ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ อันเป็นผลมาจากความเป็นเลิศทางด้านบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดหลักทั่วโลกและมีการดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มหลักที่มีการเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย ธุรกิจวัตถุดิบ PET และเส้นใย บริษัทฯ มีโรงงานตั้งอยู่ทั่วโลกและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้สามารถนำเสนอนวัตกรรมและสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ปัจจุบันไอวีแอลมีพนักงานทั่วโลกกว่า 14,000 คนที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย