ADS


Breaking News

เชฟรอนเปิดฐานปฏิบัติการและคลังสินค้าแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลา ตอกย้ำความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้ท้องถิ่น

     บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา): นางสาวยุพยงค์ บุญอำนวยกิจ นายด่านศุลกากรสงขลา; นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา; นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ; นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด; นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอเมืองสิงหนคร และ พันตำรวจโท ปัญญวัฒน์ เนียมละออง สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรสิงหนคร

     เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้จัดพิธีเปิดฐานปฏิบัติการและคลังสินค้าแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการ โดยมี นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

     คลังสินค้าแห่งใหม่ของเชฟรอนในจังหวัดสงขลา ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว แทนที่คลังสินค้าขนาดเล็กที่ดำเนินการอยู่หลายแห่งในจังหวัด  ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถจัดสรรและบริหารจัดการสินค้าในคลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าบางประเภทให้ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดเก็บตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้า ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากรวบรวมสินค้าไว้ในพื้นที่เดียวกัน จึงเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สนองต่อหลักการความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้านของเชฟรอน

     นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า “ความสำเร็จจากการรวมคลังสินค้าในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทเชฟรอนฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารพื้นที่คลังสินค้า อันจะส่งผลดีต่อการลดต้นทุนของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ที่บริษัทฯ สามารถนำงบประมาณที่ประหยัดได้ไปใช้ในการพัฒนางานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในด้านต่างๆ อาทิ การลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการสำรวจแหล่งทรัพยากรและพัฒนากระบวนการในสายงานผลิต รวมถึงการลงทุนพัฒนาบุคลากร ดังนั้น ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงนับเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในภาพรวม และยังช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนั้น ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดสงขลา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากยิ่งขึ้น”

     นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ความปลอดภัยในการทำงาน และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน นับเป็นหลักสำคัญของบริษัทฯ มาตลอดระยะเวลาของการทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 55 ปี โดยตลอดระยะเวลากว่า 10 เดือนของการก่อสร้างคลังสินค้าแห่งนี้ ไม่มีอุบัติเหตุและการบาดเจ็บของพนักงานและผู้รับเหมาเกิดขึ้นเลย  ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และสะท้อนวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เข้มแข็งของเชฟรอน นอกจากนั้น คลังสินค้าแห่งใหม่นี้ ยังสนับสนุนให้เกิดการกระจายรายได้ในพื้นที่ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้กับท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการต่างๆ นั้น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนอย่างแท้จริง” 
พิธีเปิดเปิดฐานปฏิบัติการและคลังสินค้าแห่งใหม่ในจังหวัดสงขลา โดยมีนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี (ซ้าย) อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และนายไพโรจน์ กวียานันท์ (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด

     ทั้งนี้ เชฟรอนได้จัดตั้งและดำเนินงานที่ฐานปฏิบัติการสงขลาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2524 โดยได้มีส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสงขลาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งให้แก่คนในชุมชน ทั้งนี้ เชฟรอนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศต่อไปในระยะยาว