ADS


Breaking News

TMA จัดทัพองค์กรชั้นนำ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลขึ้นเวทีสัมมนา หวังขับเคลื่อนองค์กรไทยเข้ายุคไทยแลนด์ 4.0

     เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจไม่สามารถทำงานแบบเดิมๆ ได้อีก  หัวใจของการปรับเปลี่ยนองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลเทคโนโลยี  และเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น โดย TMA ดึงผู้บริหารร่วมแชร์ประสบการณ์ บนเวทีสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปี TMA DAY 2016 Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 ท่าน ทั้งในและต่างประเทศ
     นางสาววรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย   หรือ TMA  กล่าวว่า นอกจากการที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกระแสโลก เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ธุรกิจจะต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 4.0 เป็นเทรนด์ที่สามารถส่งผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดการพัฒนาในทุกมิติของคนทำงาน  ส่งผลกระทบทั้งกระบวนการการทำงาน รูปแบบสินค้าและบริการ วิธีการการเจาะตลาดและวางกลุ่มเป้าหมาย ความเกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมข้างเคียง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันไว้ล่วงหน้า และเตรียมแนวทางการรับมือที่เหมาะสมกับองค์กร 
ด้านนายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดสัมมนาด้วยหัวข้อ Craft Your Modern Business Vision: Transform Or be Obsolete  กล่าวว่า ปัจจุบันทุกธุรกิจกำลังเผชิญความท้าทายที่เข้มข้นกับโลกใหม่แห่งยุคดิจิทัล ซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จะเห็นได้ว่ามีการนำเอาดิจิทัลและเทคโนโลยีมาแทนที่ จนมีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งในภาคการผลิต, การเงิน, การบริการและภาคการสื่อสาร เป็นต้น และมีการแชร์ข้อมูล เรื่องราวหลากหลายในโซเชียลมีเดีย การส่งอีเมล์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์มากมาย การเกิดขึ้นของข้อมูลจำนวนมหาศาล ทุกวันนี้องค์กรขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชน ต่างใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการกำเนิดธุรกิจใหม่ๆที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  ซึ่งการทำธุรกิจแบบเดิมอาจไม่ใช่คำตอบ องค์กรจำเป็นต้องปรับตัว สร้างเครื่องมือ เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ตลอดจนพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกัน ทั้งภายในองค์กร ระหว่างองค์กร ในเครือข่ายภาคธุรกิจเดียวกัน
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าว เพื่อการวิเคราะห์หรือการใช้ข้อมูลในเชิงการตลาด องค์กรจะต้องมีความสามารถในการแปลงความรู้นั้นออกมาให้กลายเป็นกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจและแนวทางการปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กร เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันอีกด้วย นายธีรนันท์ กล่าว
ส่วนนายจูเซ็ปเป้ บรูนี่ ผู้บริหารจาก บริษัท เอสเอพี เอเซีย จำกัด ดูแลด้านบิสซิเนส ทรานฟอร์แมชั่น ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย กล่าวว่า กลยุทธ์สำคัญที่องค์กรควรบริหารจัดการในยุThailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนดูแล มอนิเตอร์รูปแบบธุรกิจเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อนำมาสู่ขั้นตอนในการวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด (Re-image)  ซึ่งหลังจากนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างและวางแผนระบบการทำงานทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและดิจิทัล ให้สอดคล้องกับธุรกิจ  การสร้างโรดแมปเพื่อแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ถูกต้องเพื่อความเหมาะสมกับองค์กร (Digital Architecture) และสิ่งสุดท้ายคือ Value Generation หรือการส่งต่อสิ่งที่มีคุณค่าขององค์กรไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยแรงขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยี และดิจิทัล
นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “Transformation in the Digital Vortex” โดย นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัทน้ำตาล มิตรผล จำกัด ดำเนินการเสวนาโดย คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและการบัญชี บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน)
โดยนายสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ยุคนี้ไม่มีใครสามารถผูกขาดธุรกิจได้ องค์กรขนาดเล็กก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับองค์กรขนาดใหญ่ และสามารถเติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้เช่นกัน หากสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้น  ผู้บริหารองค์กรต่างๆจะต้องมองการณ์ไกลหาแนวทางการรับมืออย่างเหมาะสมกับองค์กร ควรนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ  ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทำงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกันองค์กรควรมีการเปิดกว้างทางธุรกิจ ผนึกกำลังกับพันธมิตรเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในเวทีระดับโลกอีกด้วย
ด้านนายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มองว่าการที่ดิจิทัลเทคโนโลยีก้าวเข้ามาในปัจจุบัน สำหรับสถาบันการเงินถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น อยู่ที่ว่าแต่ละองค์กรจะเตรียมรับมืออย่างไร เพื่อความเหมาะสมขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา ปรับใช้กับแนวทางการบริหารจัดการอยู่แล้ว  แต่กระแสดิจิทัลเทคโนโลยีครั้งใหม่นี้ ในส่วนของธุรกิจธนาคารแนวโน้มคนจะใช้งานและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก  ดังนั้นธนาคารคงต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่  โดยอิงจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโต ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นได้ว่าปัจจุบันธนาคารต่างๆได้มีการทยอยปิดสาขาเดิมลง และได้หันมาลงทุนพัฒนาช่องทางบริการทางดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
     โดย TMA เชื่อมั่นว่าเนื้อหาที่ได้จากเวทีสัมมนา “TMA DAY 2016 :Business Transformation: Reinventing the Company for Digital Disruption” สร้างประโยชน์ให้กับผู้บริหารองค์กร ผู้พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมหาศาล  เพราะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบการทางธุรกิจในประเทศไทย  ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ วางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับยุคดิจิทัล เทคโนโลยีและเป้าหมายของธุรกิจ  เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ นางสาววรรณวีรา กล่าวทิ้งท้าย