ADS


Breaking News

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัวร้านค้าต้นแบบ OTOP SELECT ที่ผ่านการคัดสรรจากทั่วไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ 77EXPERIENCE ชูสินค้าดี 4 กลุ่ม กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี มุ่งเพิ่มมูลค่าทางการค้า พัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล

     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นางสาวรัตนา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รักษาผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี (ที่ 5 จากซ้าย) เปิดตัวร้านค้าต้นแบบ OTOP SELECT ภายใต้คอนเซ็ปต์ 77EXPERIENCE ครอบคลุม 4 กลุ่มสินค้ายอดนิยม ได้แก่ กลุ่มกินดี (สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม) อยู่ดี (สินค้าไลฟสไตล์ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (สินค้ากลุ่มความงาม เครื่องประทินผิว ผลิตภัณฑ์สปาและสมุนไพร) ดูดี (สินค้ากลุ่มเสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ) ที่ถูกคัดเลือกจากทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองแก่ทุกกลุ่ม พัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP และพันธมิตรร่วมพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าและขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงยกระดับมาตรฐานสินค้าจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยร้านค้าต้นแบบ 77EXPERIENCE  กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี ได้จัดขึ้นที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่  กทม.