ADS


Breaking News

เนสท์เล่ เปิดโครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี ร่วมสร้าง 3 สุขนิสัยให้เด็กไทย

ในภาพ: นางออดรีย์ เลียว (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า และนายนภดล ศิวะบุตร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเปิด โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี (United for Healthier Kids) โดยมีผู้บริหารขององค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวชนิดา อินทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักลูก กรุ๊ป ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายสมพล นาคโต ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม. เข้าร่วมงาน
โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี (United for Healthier Kids) จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน 3 สุขนิสัยของเยาวชนไทย ได้แก่ การกินอาหารให้หลากหลายเพิ่มผักผลไม้ เลือกดื่มน้ำเปล่า และขยันขยับ เคลื่อนไหวร่างกายให้มากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนในเด็กวัย 3-5 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน