ADS


Breaking News

เอ็มเทค สวทช. ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายฯ จัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ MSAT-9 เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านงานวิจัยเทคโนโลยีวัสดุ

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สมาคมวิจัยวัสดุ ชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย และสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9 หรือ MSAT-9  ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 600 คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
     นอกจากการประชุมวิชาการ MSAT-9  ได้มีการจัดประชุมฯ อีก 2 งาน ได้แก่ การประชุมประจำปีของสมาคมวิจัยวัสดุ ครั้งที่ 1 โดยเป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรม 4.0” มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน และการประชุมวิชาการชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Challenges, Solutions and Innovations in Dental Materials towards Better Clinical Practices” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน 

     รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ www.mtec.or.th/msat-9 หรือดาวน์โหลดแอพ MSAT-9 ได้ที่ https://goo.gl/BQljME (for iOS) หรือ https://goo.gl/5T1Lfp (for Android)