ADS


Breaking News

กิจกรรม CSR โครงการ “ลัคกี้เฟลมรวมใจ ปลูกป่าชายเลน ปี 2559” ครั้งที่ 2 ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ

     บริษัท ลัคกี้เฟลม  จำกัด เห็นพ้องต้องกันถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมในโครงการ ลัคกี้เฟลมรวมใจ ปลูกป่าชายเลน ปี 2559”  ครั้งที่ 2  ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ  โดยนำต้นกล้าพันธ์โกงกาง จำนวน 1,200 ต้น ลงปลูกบริเวณป่าชายเลน   แว่วว่ามีชาวลัคกี้เฟลมและครอบครัว หัวใจกรีนตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น นำทีมโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง และบริเวณใกล้เคียง ป้องกันการกัดเซาะ พังทลายของดินชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจปลุกจิตสำนึกให้พนักงานหันมาช่วยกันดูแลโลกต่อไป