ADS


Breaking News

มจธ.รับทุน กปถ.ศึกษาร่างความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการจัดทำร่างข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย” ซึ่งโครงการมีกำหนดจะจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ ครั้งที่ 1 เพื่อให้การจัดทำร่างประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน กำลังของยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบ รวมถึงเสนอแนวทางการตรวจสภาพยานยนต์ไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย โดยมีการจัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 ขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 4 ห้อง Chatrium Ballroom โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok.