ADS


Breaking News

อพท. จับมือภาคีประชารัฐ สร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริมธุรกิจเรือใบและเรือยอร์ชในทะเลฝั่งตะวันออก

ปัจจุบัน เม็ดเงินของตลาดท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ชของไทย มีมูลค่าระดับหลายพันล้านบาท องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) หรือ อพท. จึงได้ร่วมมือ กับ กองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรือใบและเรือยอร์ช ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ โดยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด และพื้นที่พิเศษมืองพัทยา จ.ชลบุรี จนสามารถพัฒนาจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวด้วยเรือใบและเรือยอร์ชใหม่ จำนวน 2 เส้นทาง
นายสุเทพ  เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะ 20 ปีของรัฐบาลจะมุ่งไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึงโดยเฉพาะการกระจายนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองมากยิ่งขึ้น
“อพท. ซึ่งได้ร่วมกับภาคี ศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และภาคเอกชน ชุมชน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชให้ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช จำนวน 2 เส้นทางได้สำเร็จ คือ เส้นทางระหว่างพัทยา – เกาะช้าง และเส้นทางระหว่างเกาะช้าง – เกาะกง ประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งได้จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินเรือทั้งสอง โดยได้คำนึงถึงการพัฒนาและส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อาทิเช่น การปั่นจักยาน การเที่ยวชมป่าชายเลน การดำน้ำดูปะการัง การเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริรัชกาลที่ 9 เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่า เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ทั้ง 2 เส้นทางนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ” นายสุเทพ กล่าว
ในส่วนของการตลาด ททท. และภาคเอกชน ก็ได้ตอบรับต่อการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช ทั้ง 2 เส้นทางเป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการอย่าง     โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ และบริษัททัวร์ที่อยู่ในเครือข่าย รวมถึง ชมรมเกาะช้างแล่นเรือใบ ได้แสดงความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ จะหาประสบการณ์การท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ทาง อพท. และทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้
     ทั้งนี้คาดว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชทั้ง 2 เส้นทาง ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพทางด้านการท่องเที่ยวทางฝั่งทะเลตะวันออก โดยในระยะสั้นจะช่วยกระจายตัวของนักท่องเที่ยวคุณภาพและรายได้จากเมืองหลัก(พัทยา) ไปสู่เขตพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงได้มากขึ้น ส่วนในระยะยาวนั้นจะไปช่วยหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดจนช่วยผลักดันให้ฝั่งทะเลตะวันออกเป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช ไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถมุ่งไปสู่การเป็น Marina hub ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป