ADS


Breaking News

เชฟรอนมอบเงินบริจาค 300,000 บาท แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ”

     บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุนฯ ได้สานต่อโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 2 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ทางโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมี น.อ.หญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ฝ่ายสนับสนุน เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อสนับสนุนทางโรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี และจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการให้บริการของโรงพยาบาล รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสที่มารับบริการหรืออาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนของเชฟรอน โดยโครงการฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558  และเชฟรอนได้มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท