ADS


Breaking News

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ” เปิดตัว App “DTN Drive” เพิ่มช่องทางติดต่อ เผยแพร่ข้อมูล รองรับไทยแลนด์ 4.0

     นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ พร้อมด้วย นางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดตัว Application “DTN Drive” เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิตอล ได้รับมุมมองใหม่ ๆ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้