ADS


Breaking News

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19

สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยนายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมฯ และกลุ่มทรู โดย ดร.ปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 71 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 34 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ พร้อมฝึกปฏิบัติการทำข่าวหนังสือพิมพ์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากนักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ

ในโอกาสนี้ กลุ่มทรูยังจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Data Analytics” โดย ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการ ด้าน Data Analytics & Research บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อให้ความรู้ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับงานด้านสื่อสารมวลชน จากนั้น ได้เดินทางเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” ระหว่างวันที่ 3 -  6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเทาทอง ม.บูรพา จ.ชลบุรี

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวพิราบน้อย”
“นักข่าวพิราบน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เพื่อสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำหนังสือพิมพ์ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านสิ่งพิมพ์และความรับผิดชอบต่อจริยธรรมในวิชาชีพ  โดยปีนี้ ผู้สนใจ จะต้องส่งเรียงความเข้าประกวด หัวข้อเรื่อง "ในฐานะสื่อมวลชนมืออาชีพ หากต้องทำข่าวที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ จะทำข่าวอะไร และเพราะเหตุใด" เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสจัดส่งผลงานหนังสือพิมพ์ประจำมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลพิราบน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปีอีกด้วย