ADS


Breaking News

บ้านปูฯ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ ประกาศความร่วมมือใน “โครงการส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยธรรมศาสตร์และบ้านปูฯ”

เพื่อพัฒนาทักษะความคิดเชิงออกแบบผ่านกระบวนการสร้างเกมการเรียนรู้แก่เยาวชน
บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา): รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน “โครงการส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยธรรมศาสตร์และบ้านปูฯ” หรือ “Thammasat-Banpu Innovators for Learning Program” ณ ตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูให้มีทักษะที่เอื้อต่อการเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ เช่น การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical and analytical thinking) การคิดและการสื่อสารความคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative communication) ความรับผิดชอบ และภาวะผู้นำ (Leadership) ผ่านกระบวนการสร้าง “เกมการเรียนรู้ โดยโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านปูฯ รวม 15 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการตามแผนงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ในปีแรกเป็นการพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงออกแบบและการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถรองรับได้ ทั้งหมด 15 โรง แต่ละโรงเรียนประกอบด้วยนักเรียน 5 คนและครูที่ปรึกษาอีก 1 คน ปีที่สอง เป็นการจัดการฝึกอบรมการคิดเชิงออกแบบผ่านกระบวนการสร้างเกมการเรียนรู้ เพื่อสร้างทักษะให้แก่ผู้เรียนซึ่งจะเติบโตไปเป็นนวัตกรในอนาคต และในปีสุดท้ายจะเป็นการนำชิ้นงานนวัตกรรมที่ได้มาต่อยอดให้ประยุกต์ใช้ได้จริงและนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ธรรมศาสตร์ฯ และบ้านปูฯ ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยธรรมศาสตร์และบ้านปูฯ”  เพื่อพัฒนาเยาวชนและบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการสร้าง "เกมการเรียนรู้" และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นเครื่องมือบ่มเพาะที่ช่วยย่นระยะเวลาในการทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะดังกล่าว อีกทั้งสอดคล้องกับความสนใจและวิธีการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่”

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “บ้านปูฯ เชื่อว่า พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา เราจึงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยโครงการส่งเสริมนวัตกรขับเคลื่อนการเรียนรู้ โดยธรรมศาสตร์และบ้านปูฯ สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวของบ้านปูฯ เราจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมรากฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดที่เป็นระบบอย่างสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมทั้งของนักเรียนและครู ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการสรรค์สร้างนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
###
เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”
บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้”  เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน”  ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ