ADS


Breaking News

สวทช. เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม้สักจังหวัดแพร่ กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ วิทยาลัยชุมชนแพร่ และวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม้สักด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ต้นน้ำ (การเพาะปลูก) กลางน้ำ (การผลิต) และปลายน้ำ (การแปรรูป) นับแต่ปี 2555 เรื่อยมาจนปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สักโลกตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่
     จากภาพ เป็นคณะผู้แทนจากผู้เชี่ยวชาญแผนงานไม้สัก สวทช. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ (ที่ 4 จากซ้าย) ตัวแทนวิสาหกิจ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.แพร่