ADS


Breaking News

สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง กองทัพบก ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาว 15,000 ตัว แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร 5 จังหวัด ปีที่ 17

     บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก จัดโครงการ “ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 17 ”  ลงพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารมอบเสื้อกันหนาวจำนวน 15,000 ตัว มูลค่า 6,000,000 บาท เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน 5 จังหวัด ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2559 โดยได้ทำพิธีมอบเสื้อกันหนาวให้แก่กองทัพบกในส่วนกลาง เพื่อส่งต่อความอบอุ่นไปยังพื้นที่เป้าหมายต่างๆ ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายนนี้  

     พลโท ณัฐ อินทรเจริญ รองเสนาธิการทหารบก กล่าวว่า กองทัพบก ได้ร่วมมือกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  จัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยทางกองทัพบกเองมีความพร้อมด้านกำลังพลและมีเครือข่ายทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีความใกล้ชิดจากการดูแลประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนในถิ่นทุรกันดาร และจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดารทำให้เห็นถึงความยากลำบากของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มสำหรับให้ความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาว ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศ กองทัพบกจึงได้ทำการเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา หนองบัวลำภู ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ เพื่อลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในปีนี้

     นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งหลายๆ พื้นที่กำลังประสบปัญหาจากภัยหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารต่างประสบกับภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มจำนวนมาก และจากการที่สยามคูโบต้าได้เข้าไปให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ทุรกันดาร ทำให้เห็นสภาพปัญหาจากภัยหนาวในพื้นที่เหล่านั้น  ด้วยแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของสยามคูโบต้า ที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม ทั้งในด้านการศึกษา เยาวชน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านชุมชนและสังคม ที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพเมื่ออากาศหนาวเย็น         

     สำหรับโครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่17 ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้า และพนักงานสยามคูโบต้าที่มีจิตอาสาลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวจำนวน 15,000 ตัว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านและเด็กที่ขาดแคลนในพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยจะเริ่มออกเดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 และกระจายความช่วยเหลือไปยังภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย และพะเยา ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559