ADS


Breaking News

กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เปิดงานกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “Eyes on Diabetes”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก  ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “Eyes on Diabetes” โดยสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation : IDF) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) โดยในปีนี้ได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการคัดกรองโรคเบาหวาน  และการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน การพบโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก และให้การรักษาที่รวดเร็วจะลดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน   ซึ่งแต่ละโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และทำให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร  ณ  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี