ADS


Breaking News

เชฟรอนมอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการ “เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” เพื่อสตรีในปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

     บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิรักษ์ไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสตรีจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ใน “โครงการเชฟรอน ทุนเพื่อชีวิต” (Chevron Fund4Life) อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายดุลยพินิจ  ภู่อยู่ ผู้จัดการศูนย์เศรษฐพัฒน์ ของเชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพสตรี 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มซาลาเปานึ่งกาบัง และกลุ่มสตรีปอเยาะ จากจังหวัดยะลา กลุ่มขนมดอกจอกบ้านบลูกา และกลุ่มสตรียามูแรแน จากจังหวัดนราธิวาส รวมถึงกลุ่มสานสีรุ้ง และกลุ่มสตรีบาโงเปาะเล็ง  จากจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 87 คน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้ทุกกลุ่มอาชีพ ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด

     โครงการเชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอนประเทศไทยและมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนกว่า 9,621,000 บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มผู้หญิงและเด็กเปราะบางใน 3 จังหวัด ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาสให้สามารถรับมือกับผลกระทบด้านสังคม-เศรษฐกิจ ที่เกิดจากความรุนแรงทางการเมืองได้ โดยการดำเนินโครงการฯ เน้นเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสำหรับกลุ่มผู้หญิงสำหรับ 3 จังหวัดภาคใต้ อาทิ การอบรมแผนธุรกิจขนาดเล็กและการตลาด การอบรมการบริหารจัดการธุรกิจการทำบัญชีการเงิน การทำรายงานประจำเดือน การส่งเสริมพลังด้านเพศภาวะในระดับชุมชน รวมถึงส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดให้สมาชิกกลุ่มในชุมชน และสร้างช่องทางการกระจายสินค้าสำหรับคนในชุมชนเป็นต้น