ADS


Breaking News

บ้านปูฯ มอบเงิน 1.5 ล้านบาทสนับสนุนการศึกษาและฟื้นฟูโรงเรียนใต้

     กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน นำโดย นายสถิตพงษ์ วัฒนานุชิต (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารและพัฒนาองค์กร และนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ โดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนรับมอบ  

     บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อช่วยฟื้นฟูให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยบ้านปูฯ ให้ความสำคัญเรื่อง การเรียนรู้เพราะเราเชื่อว่า "พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา" ให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ ไปแล้วรวม 92 โรงเรียน ในจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล และในปี 2559 ซึ่งนับเป็นปีที่ 10 บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 150,000 บาท รวม  1.5 ล้านบาท
###
พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
     บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เชื่อว่า การศึกษาและการเรียนรู้เป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา คนและ สังคมได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรมเพื่อสังคมของบ้านปูฯ ทั้งในระดับองค์กรและระดับชุมชนจึงมุ่งเน้นในการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเด็กและเยาวชน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน บ้านปูฯ จึงริเริ่มโครงการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ที่ครอบคลุมทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน การลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถ ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการเงินและด้านอื่นๆ ที่จำเป็น

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู
     บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย ดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร ใน 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา