ADS


Breaking News

กลุ่มทรู ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม เลขาธิการสมาคมฯ และ กลุ่มทรู โดย นางพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น  ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 14 ประจำปี 2559 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ภาควิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน จำนวน 64 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจาก 37 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ฝึกปฏิบัติการทำข่าววิทยุ - โทรทัศน์เสมือนจริงแบบเข้มข้นจากพี่ๆ นักข่าวมืออาชีพ ก่อนก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่มทรูได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษา ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Data Analytics” โดย ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการ ด้าน Data Analytics & Research บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูล การวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่มีมากมายในยุคดิจิทัลไปใช้ให้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์  จากนั้นนิสิต นักศึกษา จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย” ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จ.พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลโครงการ “นักข่าวสายฟ้าน้อย”  
“นักข่าวสายฟ้าน้อย” เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาวารสารศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับการฝึกฝนและอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำข่าววิทยุ โทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาแต่ละสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดส่งผลงานข่าววิทยุ ข่าวโทรทัศน์ และคลิปข่าว เข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการผลิตผลงานในการประกวด “รางวัลสายฟ้าน้อย” ที่จัดขึ้นในช่วงต้นปี