ADS


Breaking News

จุลินทรีย์ธรรมชาติกำจัดปลวก

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษภายใต้ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด หรือ TGA Group ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทย แนะนำ ฟอร์แทรน (Fortran) หรือเมธาไรเซียม 1 ใน 5 เสือจุลินทรีย์ทรีย์สายพันธุ์ไทยจากธรรมชาติที่ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชในหลายชนิด เช่น ปลวก ด้วง หนอน โดยใช้โรยให้โดนตัวปลวกหรือผสมฉีดตามเสาบ้านหรือตัวปลวก ซึ่งพฤติกรรมของปลวกชอบสัมผัสตัวกัน ทำให้เชื้อขยายไปยังตัวอื่นได้อย่างรวดเร็ว และตายยกรังในที่สุด รวมถึงสามารถทำลายด้วงหนวดยาวและหนอนได้ทุกระยะ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร และผ่านการทดสอบความเป็นพิษ (LD50) ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานการผลิต (QC) ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกล็อต สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่โทรศัพท์ 02 986 1680 – 2 หรือ www.thaigreenagro.com