ADS


Breaking News

สัมมนาวิชาการ NIDA Business School Alumni Seminar 2016 หัวข้อ “Biz Talk สร้างโอกาสและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Thailand 4.0”

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จัดสัมมนาวิชาการ NIDA Business School Alumni Seminar 2016
หัวข้อ “Biz Talk สร้างโอกาสและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Thailand 4.0”
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
เวลา 18.00-21.30 น.
ณ หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

18.00 - 19.00 น.     ลงทะเบียน
19.00 - 19.05 น.     คุณประชา เทศพานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
19.05 - 19.10 น.     ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
19.10 - 19.15 น.     รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงานสัมนาวิชาการ NIDA Business School Alumni Seminar 2016
19.15 – 20.45 น.     ปาฐกถา “Biz Talk สร้างโอกาสและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Thailand 4.0 ” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
20.45 - 21.15 น.     ผู้เข้าร่วมสัมมนา ถาม-ตอบ
21.15 - 21.30 น.     มอบของที่ระลึก และ เรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกัน