ADS


Breaking News

มจธ.ร่วม พิธีปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมีสำหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) และมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานสายผลิตบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5/2559

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม  2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปิดโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเคมี สำหรับพนักงานสายการผลิต (I-ChEPs) และมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานสายผลิตบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5/2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน ด้านพื้นฐานอาชีพ และความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี โดยมีการคัดเลือกพนักงานสายการผลิตที่ มีความสามารถ เข้ามาเรียนรู้ศึกษาในระบบการเรียนรู้แบบใหม่ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวถึงความร่วมมือ , คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) กล่าวให้ข้อเสนอแนะโครงการ และ ผศ.ดร. จินดารัตน์ พิมพ์สมาน หัวหน้าโครงการ I-ChEPs กล่าวสรุปโครงการ โดยมีผู้เข้ารับวุฒิบัตรทั้งสิ้น จำนวน 21 คน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Seminar อาคาร 10 ปี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดระยอง