ADS


Breaking News

“คิง” ชวนนักศึกษาโภชนาการ-วิทยาศาสตร์อาหาร-คหกรรมฯ ร่วมโครงการ “King Rice Oil Group Award” ต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทยชิงทุนวิจัย 4 แสนบาท

นายประวิทย์ สันติวัฒนา  กรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงเปิดตัวโครงการ “การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง (King Rice Oil Group Award)” โดยกล่าวถึงโครงการนี้ว่า “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงมีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าวมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมระดับชาติ ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มากมาย อาทิ น้ำมันรำข้าวคิงชนิดโอรีซานอลสูง ชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจปี 2549  ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยปี 2553 ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554 และล่าสุดแป้งรำข้าวคิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมข้าวไทยปี 2556 จากตรงนี้จะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมากเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าให้มีคุณประโยชน์ ทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมขององค์กรอยู่เสมอ นอกจากนั้น เรายังมองว่าในอนาคตประเทศของเราควรมีงานวิจัยที่สามารถต่อยอดสิ่งดีๆ ของไทยให้มีคุณค่าและมูลค่ามากยิ่งขึ้นกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จึงถือโอกาสในวาระดำเนินธุรกิจครบรอบ 40 ปี จัดการประกวดครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาโภชนาการวิทยาศาสตร์อาหาร คหกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย โดยเราหวังว่าเวทีนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดไอเดียดีๆจากคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในวงการด้านอาหารและโภชนาการของประเทศต่อไป”
นายประวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประกวดครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 ท่าน จาก  5  มหาวิทยาลัย ได้แก่ เกษตรศาสตร์, จุฬาฯ, มหิดล, ศรีนครินทรวิโรฒและสวนดุสิต โดยมีเงินรางวัลเป็นทุนวิจัยรวม 4 แสนบาท แบ่งเป็น ระดับปริญญาโทและเอก 3 รางวัล จำนวนทุนวิจัยรวม 3 แสนบาทและระดับปริญญาตรี 5 รางวัลจำนวนทุนวิจัยรวม 1 แสนบาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เว็ปไซต์ www.kingriceoilgroupaward.com
-------------------------------------------
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(แถวนั่ง)
  1. นายประวิทย์ สันติวัฒนา(กลาง)กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงประธานคณะกรรมการ
  2. ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์(ซ้าย)หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรองประธานคณะกรรมการ
  3. รศ.ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ(ขวา)อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
(แถวยืนจากซ้ายไปขวา)
  1. ผศ.ดร.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ประธานหลักสูตรวิชาคหกรรมศาสตร์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการสาขาคหกรรมศาสตร์
  2. ผศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุลประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการสาขาโภชนาการ
  3. ผศ.ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการสาขาคหกรรมศาสตร์
  4. ผศ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล หัวหน้าภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสาขาโภชนาการ
  5. ผศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
“คิง” ชวนนักศึกษาโภชนาการ - วิทยาศาสตร์อาหาร - คหกรรมฯ ร่วมโครงการ
“King Rice Oil Group Award” ต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย ชิงทุนวิจัย 4 แสนบาท

นายประวิทย์ สันติวัฒนา (นั่งกลาง) กรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  7 ท่าน จาก 5 มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมในโอกาสเปิดโครงการ“การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง”หรือ King Rice Oil Group Award โดยเชิญชวนให้นักศึกษาระดับปริญาญาตรี โท เอก สาขาโภชนาการ วิทยาศาสตร์อาหารและคหกรรมฯ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด เพื่อต่อยอดคุณค่าผลิตภัณฑ์จากรำข้าวไทย ชิงทุนวิจัยรวม 4 แสนบาทรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 59 ดูรายละเอียดได้ที่ www.kingriceoilgroupaward.comหรือ ติดต่อคุณสุริยา (081) 499 2560